ویزای توریستی ( دبی )

ویزای یک ماهه : 

__ ویزای یک ماهه ی یک بار ورود : 
__ ویزای یک ماهه ی چند بار ورود ( مولتی ) : 

ویزای دوماهه : 

__ ویزای دو ماهه ی یک بار ورود : 
__ ویزای دو ماهه ی چند بار ورود ( مولتی ) : 

ویزای سه ماهه : 

__ ویزای سه ماهه ی یک بار ورود : 
__ ویزای سه ماهه ی چند بار ورود ( مولتی ) : 

مدارک لازم ویزای توریستی : 

1_ کپی گذر نامه ( اسکن شده )
2_ کپی شناسنامه ( صفحه اول ) 
3_ کارت ملی